algemene voorwaarden

1. Algemeen

Vóór de ondertekening is bijgevoegd voorstel geldig gedurende één maand te rekenen vanaf de vermelde offertedatum. De ondertekening door de klant geldt als definitieve aanvaarding van de Samenwerkingsovereenkomst, de bijzondere voorwaarden en deze algemene voorwaarden van Unified Marketing Group NV (“UMG”). De aanvaarding door UMG gebeurt na een kredietwaardigheidsonderzoek van de financieringsmaatschappij van UMG. Indien de financieringsmaatschappij beslist dat de betaling van de respectievelijke diensten niet via leasing kan, kan UMG een aangepast betalingsmodel zoals gespecifieerd in artikel 2.2.3 en/of 2.2.5aan de klant bezorgen of de Samenwerkingsovereenkomst weigeren.

2. Betalings- en factuurvoorwaarden

2.1 Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief 21% BTW.

2.2 De prijs dient te worden betaald als volgt en na ontvangst van de factuur, afhankelijk van het betalingsmodel  waarvoor de klant in aanmerking komt:

2.2.1 Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag op de zetel van UMG of op een door UMG aangegeven bankrekeningnummer.

2.2.2 Indien de financieringsmaatschappij van UMG beslist dat de betaling van de respectievelijke diensten via leasing kan:

-     De betaling van de bestelde diensten geschiedt in trimestriële betalingen gedurende de initiële vaste termijn van drie jaar. De facturatie van de eerste driemaandelijkse betalingsschijf gebeurt in principe onmiddellijk na de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst.

-     Na het verstrijken van deze initiële vaste termijn blijft de facturatie doorlopen tenzij de klant opzegt conform artikel 3 van deze Algemene voorwaarden.

2.2.3. Indien de financieringsmaatschappij van UMG beslist dat de betaling van de respectievelijke diensten niet via leasing kan:

-     De betaling van de bestelde diensten geschiedt in drie jaarlijkse betalingen gedurende de initiële vaste termijn van drie jaar. De facturatie van de eerste betalingsschijf gebeurt in principe onmiddellijk na de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst, daarna jaarlijks. Na het verstrijken van deze initiële vaste termijn blijft de facturatie doorlopen tenzij de klant opzegt conform artikel 3 van deze Algemene voorwaarden.

2.2.4. UMG wordt inhoudelijk niet op de hoogte gesteld van de motieven van de leasingmaatschappij voor het al dan niet aanvaarden van een betaling via leasing. UMG is niet verantwoordelijk voor de beslissing van de financieringsmaatschappij. Het al dan niet aanvaarden van de leasing door de financieringsmaatschappij geldt voor de klant niet als opschortende of ontbindende voorwaarde voor de inwerkingtreding en uitvoering van deze overeenkomst.

2.2.5. Indien de klant een overeenkomst sluit voor een andere termijn dan min. drie jaar dan wel dit éénmalige diensten betreft, geschiedt de betaling als volgt: Er wordt 50% van het totaalbedrag van de bestelde diensten onmiddellijk na de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst betaald, 50% bij oplevering van de bestelde diensten waarvan 30% ten laatste na drie maanden na de ondertekening en de overige 20% ten laatste zes maanden na de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst dit onafgezien of er tegen deze datum een oplevering heeft plaatsgevonden.

De verschuldigde betalingen worden vooruitbetaald via een domiciliëring ten gunste van UMG of een door UMG aangewezen financieringsmaatschappij op de bank- of postchequerekening van de klant. Door de ondertekening van de onderhavige overeenkomst stemt de klant in met deze betalingswijze en geeft gelijktijdig opdracht aan de instelling waar hij zijn rekening heeft. De klant verbindt zich er onherroepelijk toe om die opdracht te behouden tijdens de volledige duur van de overeenkomst en in elk geval zolang er nog bedragen verschuldigd zijn door de klant in het kader van de overeenkomst, tenzij hij ten minste een maand op voorhand een nieuwe bank- of postdomiciliëring overmaakt.

Alle kosten die gepaard gaan met de betaling zijn ten laste van de klant.

UMG is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang enige verschuldigde som niet is betaald, voortvloeiende uit gelijk welke overeenkomst gesloten tussen partijen. Bij niet-betaling of laattijdige betaling is, bovenop enig ander verhaalsrecht van UMG, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar en een forfaitaire vergoeding van 12 % op het factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur, met een minimum van vijfenzeventig EUR. Alle kosten voor het invorderen van de verschuldigde bedragen komen tevens ten laste van de klant.

3. Duur

Behoudens indien anders bepaald in de Samenwerkingsovereenkomst wordt deze overeenkomst afgesloten voor een initiële vaste duur van 3 jaar ingaande vanaf ondertekening door de klant op contractdatum dan wel desgevallend op datum van de eerste factuur van UMG indien deze factuurdatum later is dan de datum van ondertekening van het contract, en kan, deze, behoudens de uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden opgenomen beëindigingsmogelijkheden, niet vroegtijdig worden opgezegd. Na het verstrijken van deze initiële vaste termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd telkens voor een periode van één jaar, tenzij de klant opzegt per aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor de vervaldag. UMG behoudt zich het recht voor om haar prijzen jaarlijks te herzien binnen de grenzen van een marktconforme prijszetting.

Indien de klant de overeenkomst contractueel opzegt tegen de vervaldag mits inachtneming van de hierboven vermelde opzegtermijn, heeft UMG het recht de geleverde diensten tegen de vervaldag stop te zetten en offline te plaatsen.

Indien de klant de verlengde overeenkomst voortijdig opzegt, dient zij een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan het totaal van de nog te vervallen forfaitaire bedragen tot het einde van de verlengde duur van de overeenkomst.

4. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen zijn indicatief en binden UMG niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en geeft de klant evenmin het recht de overeenkomst te beëindigen of betaling op te schorten.

5. Medewerking en verantwoordelijkheid klant

De klant dient tijdig zijn noodzakelijke en nuttige medewerking aan UMG te verlenen, hierin begrepen het tijdig aanleveren van het juiste en volledige bronmateriaal, teneinde UMG toe te laten haar contractuele verplichtingen na te leven. Indien de klant in gebreke blijft, is UMG gerechtigd om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de klant evenwel wordt ontslagen van diens verbintenissen in het kader van de overeenkomst. UMG is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten is aan een tekortkoming in hoofde van de klant. Bovendien erkent en aanvaardt de klant dat, indien deze in gebreke blijft in de uitvoering van zijn verplichtingen overeenkomstig deze overeenkomst en dit een impact heeft op de overeenkomst, UMG gerechtigd zal zijn de in de Samenwerkingsovereenkomst vooropgestelde prijzen en tijdslijn aan te passen.

De klant waarborgt aan UMG dat deze laatste gerechtigd is het door de klant aangeleverde bronmateriaal (bv. inhoud van websites, nieuwsbrieven, promotiebonnen of publiciteitsadvertenties, sleutelwoorden, door de klant gevraagde aanpassingen (updates), keuze van domeinnamen) te gebruiken en te verwerken voor de doeleinden van de overeenkomst en dat dergelijk gebruik en dergelijke verwerking geen inbreuk zal plegen op de rechten van derden. Er vindt echter in geen geval overdracht plaats van intellectuele eigendomsrechten, het logo of de merknaam die eigendom zijn van de klant. UMG zal de aangeleverde merken en logo’s enkel en alleen gebruiken in functie van de overeenkomst en deze nooit doorgeven aan derden. De klant waarborgt in het bijzonder de vereiste toestemming en machtiging te hebben bekomen teneinde gerechtigd te zijn het bronmateriaal aan UMG over te maken in het kader van de overeenkomst en UMG toe te laten het bronmateriaal te gebruiken en te verwerken in het kader van de overeenkomst. De klant waarborgt dat het verstrekte bronmateriaal correct en volledig is en erkent en aanvaardt dat UMG geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de klant om de juistheid en volledigheid van het door de klant verstrekte bronmateriaal te verifiëren. UMG is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant in dit verband.

De klant is aansprakelijk voor, en verbindt er zich toe UMG te vrijwaren voor, enige directe of indirecte schade (hierin begrepen verlies van contracten, cliënten, opbrengst, winst, goodwill, reputatieschade) en kosten, geleden door UMG in het kader van het gebruik en de verwerking van door de klant aangeleverd bronmateriaal, met inbegrip van enige schade die door UMG moet worden vergoed aan een derde en die een gevolg is van een aan de klant toewijsbare fout, niet naleving van haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst of nog de onjuistheid van enige door de klant in deze overeenkomst verstrekte waarborg.

6. Ontbinding

UMG is gerechtigd, zonder enige beëindigingsvergoeding verschuldigd te zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, mits schriftelijke kennisgeving (i) indien de klant in gebreke blijft enige in het kader van de overeenkomst verschuldigde som tijdig te betalen; (ii) indien de klant een van zijn verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst niet nakomt en nalaat hieraan te verhelpen binnen een periode van 15 kalenderdagen vanaf ontvangst van een ingebrekestelling vanwege UMG; (iii) indien uitdrukkelijk voorzien in deze overeenkomst (onder meer overeenkomstig artikels 5 en 8 van deze algemene voorwaarden); (iv) ingeval van een wijziging van controle van de klant, zoals bepaald in artikel 5 ev van het Wetboek van Vennootschappen; (v) indien de klant zijn schulden niet kan betalen wanneer deze verschuldigd zijn, een verzoek tot faillissement wordt ingediend, indien de klant failliet wordt verklaard, indien een voorlopig bewindvoerder of gelijkaardige functionaris wordt aangesteld voor het geheel of een deel van haar activa, indien de klant alle of een wezenlijk deel van haar activa verkoopt of indien uitvoerend beslag wordt gelegd op een deel van haar activa. In geval van ontbinding van de overeenkomst door UMG op basis van een van de voormelde gronden, zal de klant, bovenop de vergoeding voor de geleverde diensten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de totale prijs, voor de (resterende) (i) initiële 3-jarige periode dan wel (ii) lopende 1-jarige verlenging(en) van de overeenkomst, en minstens 70% van de totale factuurprijs indien er éénmalige dienstenen werden gepresteerd door UMG zonder dat UMG afstand doet van haar recht om meer schadevergoeding te eisen indien zij meer schade kan bewijzen. Onder totale prijs dient te worden begrepen: de prijs (incl. BTW) voor de diensten en adviezen die het voorwerp uitmaken van de Samenwerkingsovereenkomst. De ontbinding van de overeenkomst ontslaat UMG van haar verplichting om nog verdere diensten te leveren in het kader van de overeenkomst. Enige aan de klant in het kader van deze overeenkomst toegekende gebruiksrechten worden automatisch beëindigd bij ontbinding van de overeenkomst. Alle nog verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar bij ontbinding van de overeenkomst. In alle gevallen van beëindiging van de onderhavige overeenkomst is de klant ook gehouden alle te zij­ner beschikking gesteld materieel, hierin begrepen ter beschikking gestelde apparatuur en software, onmiddellijk aan UMG terug te geven.

7. Klachten

Klachten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst dienen uiterlijk binnen de acht dagen na levering van diensten of de installatie van software per aangetekend schrijven te gebeuren. Na het verstrijken van deze termijn wordt verondersteld dat de klant de uitvoering integraal en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen.

8. Eigendomsrecht

UMG is eigenaar en behoudt alle eigendomsrechten, waaronder alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (hierin begrepen (niet exhaustief) auteursrechten, sui generis databankrechten, octrooirechten, merkenrechten, rechten in tekeningen en modellen, rechten in know-how, handelsgeheimen alsook het recht om enige van de voorgaande te laten registreren) in (i) alle voorafgaand aan de overeenkomst en onafhankelijk van deze overeenkomst door UMG ontwikkelde materialen en producten, alsook (ii) in de door haar tijdens de uitvoering van de overeenkomst aangeboden en ontwikkelde diensten en producten, hierin begrepen (niet exhaustieve lijst) informatie, documentatie, teksten, afbeeldingen, rapporten, ontwerpen, software, databanken, websites, nieuwsbrieven, promotiebonnen en knowhow behalve indien deze door de klant worden aangeleverd. De rechten van UMG bevatten derhalve de uitgedrukte vormgeving van de website en de structuur van de in deze website geïntegreerde databank. UMG kan deze rechten overdragen aan financieringsmaatschappijen.

9. Waarborgen en aansprakelijkheid

UMG verbindt zich tot een inspanningsverbintenis in de uitvoering van deze overeenkomst zonder enig resultaat of enige prestatie te garanderen. UMG zal in het kader van een inspanningsverbintenis redelijke maatregelen treffen doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de klant gewenste of vooropgestelde resultaat niet kan worden bereikt. Bereikte resultaten kunnen namelijk, onder meer door de evolutie van het internet, buiten de wil van UMG om terug veranderen en bieden geen garantie op een blijvende positie. Zonder exhaustief te zijn volgende voorbeelden: de positie van websites in de zoekmachines; de lokalisatie, de publicatietermijnen, of het aantal “clicks” dat gegenereerd wordt door een advertentie; enz.

UMG waarborgt aan de klant dat de diensten in het kader van de overeenkomst zullen worden geleverd door medewerkers die over de nodige vakkennis beschikken.

In de mate toegelaten door het toepasselijke recht wordt de aansprakelijkheid van UMG in het kader van deze overeenkomst uitgesloten. UMG kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of incidentele schade, economische schade of gevolgschade, hierin begrepen verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van kansen of contracten, verlies van goodwill of gegevens, en verlies van programma’s en/of data.

UMG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht. Onder overmacht dient ook te worden begrepen: disfunctioneren of onbeschikbaarheid van het internet, willekeur bij zoekmachines, technische storingen, de verstoring of verhindering van gegevens door een gebeurtenis buiten de wil om van UMG, zoals een aantasting van het programma of van de gegevensopslagmedia van de klant wegens een schok, te hoge spanning, blikseminslag,… variaties of onderbreking van de elektriciteitstoevoer, storing of onderbreking van het telecommunicatienetwerk, ontregeling van de toegang tot het Internet, aanpassing van de informaticaconfiguratie door een derde partij, enz.

UMG is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in de internet marketing campagne of in de website die een negatief effect kunnen hebben zoekmachines indien deze wijzigingen door derden worden uitgevoerd zonder medeweten van UMG.

10. Subsidie

Indien door de klant een subsidie, van welke aard ook, zou worden aangevraagd m.b.t. de financiering van deze overeenkomst, geldt dit niet als opschortende of ontbindende voorwaarde voor de inwerkingtreding en uitvoering van deze overeenkomst en biedt UMG geen enkele garantie dat deze subsidie zal worden toegekend. Het niet bekomen van dergelijke subsidie staat de rechtsgeldigheid en/of de uitvoering van deze overeenkomst niet in de weg en UMG kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet toegekend worden van enige subsidie.

11. Verwerking persoonsgegevens

Indien UMG in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens van derden, ter beschikking gesteld door de klant, verwerkt in de zin van de wet van 11 december 1998 (“de Privacywet”), zijn de hierna volgende bepalingen van toepassing.

De klant erkent en aanvaardt dat de verwerking van persoonsgegevens door UMG in het kader van de overeenkomst gebeurt in opdracht van de klant en dat de klant de volle verantwoordelijkheid voor deze verwerking draagt.

De klant waarborgt aan UMG dat deze laatste gerechtigd is de persoonsgegevens te verwerken in uitvoering van de overeenkomst. De klant waarborgt tevens alle verplichtingen die op de verantwoordelijke voor de verwerking rusten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, te hebben nageleefd, zowel in het kader van de Privacywet als enige andere toepasselijke wetgeving of regelgeving, en de klant waarborgt in het bijzonder de vereiste toestemming en machtiging te hebben bekomen teneinde gerechtigd te zijn de persoonsgegevens aan UMG over te maken in het kader van de overeenkomst en UMG toe te laten de persoonsgegevens te verwerken in het kader van de overeenkomst.

De klant waarborgt dat de verstrekte persoonsgegevens correct en volledig zijn en erkent en aanvaardt dat UMG geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de klant om de juistheid en volledigheid van de door de klant verstrekte persoonsgegevens te verifiëren. UMG is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant op welke grond dan ook, hierin begrepen aansprakelijkheid voor schade geleden door de klant ingevolge vorderingen van derden, hierin begrepen de betrokken persoon zoals gedefinieerd in de Privacywet, op basis van de verwerking door UMG van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door de klant aan UMG verstrekt. De klant is aansprakelijk voor, en verbindt er zich toe UMG te vrijwaren voor, enige directe of indirecte schade en kosten, geleden door UMG in het kader van de verwerking van de persoonsgegevens door UMG in uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van enige schade die door UMG moet worden vergoed aan een derde, hierin begrepen de betrokken persoon, en die een gevolg is van een aan de klant toewijsbare fout, niet naleving van haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst of nog de onjuistheid van enige door de klant in deze overeenkomst verstrekte waarborg.

12. Niet-afwervingsbeding

Tijdens de duur van deze overeenkomst en gedurende 12 maanden na de beëindiging van deze overeenkomst, verbindt de klant zich ertoe geen contracten aan te bieden, geen contracten te sluiten noch een handel op te starten met werknemers of personen in dienst bij UMG voor de uitvoering van door UMG aangeboden diensten. De klant verbindt zich ertoe om UMG bij schending van dit artikel een schadevergoeding te betalen gelijk aan het twaalfvoud van het bruto maandinkomen dat deze persoon bij UMG verdiende gedurende de laatste volle maand dat deze bij UMG in dienst was. De betaling van deze schadevergoeding doet geen afbreuk van het recht van UMG om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

13. Overdracht

De klant is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen in het kader van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UMG. UMG is gerechtigd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden e.g. aan financieringsmaatschappijen. UMG kan de uitvoering van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden.

14. Gebruikersreglement

UMG zal steeds het recht hebben om, zonder dat daartoe enige motivering is vereist, haar referenties en alles wat naar haar verwijst van de website te verwijderen.

De klant verbindt er zich bovendien toe zich te onthouden van aanwending van de door UMG geleverde producten of diensten voor doeleinden die strafrechtelijk beteugelbaar zijn en/of strijdig zijn met de wetten of reglementen, met de openbare orde en/of de goede zeden.

Bij inbreuk door de klant op het in vorig lid bepaalde, zal UMG het recht hebben om de verwerking van bronmateriaal te weigeren, delen van of de gehele website offline te plaatsen en/of de overeenkomst met de klant te (laten) ontbinden.

15. Opsplitsbaarheid

Indien enige bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst op enige wijze ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou zijn, dan wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd.

16. Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst, bestaande uit de Samenwerkingsovereenkomst, de bijzondere en de algemene voorwaarden, vormt de volledige overeenkomst tussen UMG en de klant aangaande het voorwerp ervan. De toepassing van enige contractuele voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Wijzigingen aan de overeenkomst zijn slechts bindend mits schriftelijk akkoord van UMG en de klant. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de Samenwerkingsovereenkomst en haar bijlagen, de bijzondere en de algemene voorwaarden zullen de bijzondere voorwaarden voorrang hebben.

17. Referentie

UMG is gerechtigd de klant als referentie te vermelden voor marketing en commerciële doeleinden, zonder de klant om bijkomende uitdrukkelijke toestemming te moeten verzoeken.

18. Bevoegdheidsbeding

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent zijn territoriaal bevoegd om te oordelen over enig geschil met betrekking tot deze overeenkomst, in voorkomend geval het eerste kanton van het vredegerecht te Gent.